Tájékoztató

 

Étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással történő megfizetése

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:  Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám:  11738008-15813619
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
Banki azonosító:  A15813619
Fogyasztó azonosítója:  az étkezést igénybe vevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan!)
Fogyasztó neve: az étkezést igénybe vevő neve

Csoportos beszedési megbízás levonási időpontok óvoda, iskola, középiskola, kollégium esetén

Csoportos időszaka Leemelés időpontja
2021. június 2021.06.11.
2021. július 2021.07.14.
2021. augusztus 2021.08.09.
2021. szeptember 2021.09.08.
2021. október 2021.10.08.
2021. november 2021.11.09.
2021. december 2021.12.08.

Tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal által elrendelt jelenléti tanítás 2021.05.10-től elkezdődött. Azoknak az étkezőknek, akik csoportos beszedési megbízással fizetnek, a májusi étkezési térítési díj ellenértéke 2021.05.18-tól kerül leemelésre. Kérjük, hogy a megjelölt időponttól, a megbízásra megadott bankszámláján szíveskedjen az összeg rendelkezésre állásáról gondoskodni. A most induló számlán a májusi rendelés és az ezt megelőző időszak elmaradt étkezési térítési díja kerül kiszámlázásra.

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről

Étkezés megrendelése: az étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

  • Hozzájáruló nyilatkozat nyomtatvány 
Letöltés
  • Étkezés végleges lemondása nyomtatvány 
Letöltés
Diétás ellátás igénylése:Az étkező egészségügyi ellátásának figyelembe vételével diétás szolgáltatás igénylésére van lehetőség. A szolgáltatás kiskorú esetén a szülői/gondviselői nyilatkozat kitöltésével, a 18. életévét betöltött tanuló esetén a fogyasztói nyilatkozat kitöltésével igényelhető, melyhez a szakorvosi igazolást mindkét esetben mellékelni kell. Az aktuális kitöltött nyilatkozat leadása elektronikusan történik az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője, óvoda esetén az óvodatitkár részére.

  • Diétás ellátáshoz nyilatkozatok 
Szülői nyilatkozat Fogyasztói nyilatkozat
Normatív étkezési kedvezmény igénylése:Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 7. fejezete szerint.

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
Letöltés
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot
Letöltés
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Letöltés

A hozzájáruló nyilatkozat és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb tárgyév május 31.
A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézményekhez kijelölt ügyintézési pontok e-mail címére.

Rászorultsági kedvezmény igénylése:
A gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további, gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén a polgármester jogosult.

Étkezés lemondása:

Betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapot megelőző nap reggel 9.30 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken), telefonon vagy e-mail formájában az adott intézményhez tartozó iskolai, illetve óvodai ügyintézési pontokon.

Túlfizetés visszaigénylése: 
Ha az étkezési térítési díjból túlfizetés keletkezik, az összeg visszaigénylését a csatolt kérelem kitöltésével lehet kezdeményezni. Szkennelje be/fotózza le a kitöltött visszafizetési kérelmet, vagy ha nincs lehetőség nyomtatásra, a kérelmet word – ben történő kitöltés után küldje el elektronikusan az etkezes@diminfo.hu e-mail címre.